Sve Novosti

Divljač

Srbija

Region

Najava događaja

Lovački savez Srbije beleži značajan porast novih lovaca Raste interesovanje za lovom Mladi lovci Srbije uspešno polažu ispite

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


Autor: Dejan Džakula

Lovački savez Srbije sa ponosom objavljuje impresivne rezultate lovačkih ispita za prvu polovinu 2024. godine. Sa ukupno 3.270 novih lovaca, od kojih je 30% mlađe od 25 godina, jasno je da interesovanje za lovstvo u Srbiji raste među mladima.

U januaru je 620 kandidata uspešno položilo lovački ispit, dok je februar doneo impresivnih 1.520 novih lovaca. U martu mesecu je čak 550 kandidata položilo ispit. U aprilu 290, u maju 190, a do 24. juna, još 100 kandidata je položilo lovački ispit.

Ovi rezultati odražavaju ne samo obnovljeno interesovanje za lovstvo, već i posvećenost mladih generacija očuvanju i unapređenju lovačke tradicije u Srbiji. Lovački savez Srbije kontinuirano radi na edukaciji i obuci novih lovaca, obezbeđujući da svi kandidati steknu neophodna znanja i veštine za odgovorno i etično lovstvo.

Mladi prednjače u obnovi lovačke tradicije

Veliki broj mladih među novim lovcima pokazuje da lovstvo nije samo tradicija koja se prenosi s kolena na koleno, već i atraktivna aktivnost za mlade ljude koji žele da doprinesu očuvanju prirodnih resursa i biodiverziteta. Kroz razne programe obuke i edukacije Komisija za lovački podmladak Lovačkog saveza Srbije nastoji da inspiriše i podrži ove mlade entuzijaste.

Predsednik Lovačkog saveza Srbije, Bratislav Ćirković, izrazio je zadovoljstvo zbog ovakvog razvoja događaja: "Ovi podaci su dokaz da lovstvo u Srbiji ima svetlu budućnost. Ponosni smo na sve naše nove članove i posebno na mlade lovce koji će nastaviti da čuvaju i unapređuju našu lovačku baštinu."

Podrška i budući planovi

Lovački savez Srbije planira da nastavi sa intenzivnim programima obuke i edukacije, kako bi svi budući lovci bili adekvatno pripremljeni za svoje dužnosti. Takođe, posebna pažnja biće posvećena uključivanju mladih kroz razne inicijative i projekte koji promovišu održivo lovstvo i očuvanje prirodnih resurs. U završnoj fazi je i izrada publikacije “Lovački dnevnik” Komisije za lovački podmladak na čijem čelu se nalazi predsednica komisije prof. Dr Milica Matejević i članovi komisije prof. Milan Žarković, Dejan Džakula i Davor Ćalić, sa koordinatorom komisije Boškom Vulovićem ispred UO LSS.
Dogovoreno je da će se nakon štampanja publikacije "Lovački dnevnik" početi sa edukacijom koordinatora lovačkog podmlatka korisnika lovištakoje će biti prioritet daljeg delovanja ove komisije.

Uspešni rezultati iz prve polovine godine daju pozitivan signal za budućnost lovstva u Srbiji, a Lovački savez Srbije nastaviće da radi na unapređenju i očuvanju ove važne tradicije, uz podršku i angažman svih svojih članova.


PROGRAM POLAGANjA LOVAČKOG ISPITA

Polaganje lovačkog ispita sprovodi se proverom teorijskih i praktičnih znanja iz sledećih oblasti:

– Lovački običaji i kultura:

osnova lovačkih običaja i lovne kulture
osnove iz zakonodavstva koje se odnose na lovstvo (pravo na lov, lovna karta, izdavanje dozvole za lov, popunjavanje izveštaja o izvršenom lovu, naknada za ulovljenu divljač, prateća dokumentacija za ulovljenu divljač i njene delove)
ostali propisi kojima se uređuje divljač i lovstvo;


– Biologija i bolesti divljači:

vrste sisara i ptica svrstane u lovnu divljač i njihove najznačajnije osobine (podela divljači po statusu zaštite, najugroženije zaštićene i strogo zaštićene vrste divljih sisara i ptica, rasprostranjenje, biologija, morfologija i vreme reprodukcije, trajanje lovne sezone/lovostaj);
ishrana i prihranjivanje divljači u lovištu (obrada i podizanje polja i remiza za divljač, prikupljanje i iznošenje hrane, soli i medikamenata u lovište);
bolesti divljači (najčešće bolesti od kojih oboleva krupna dlakava, sitna dlakava i pernata divljač i krupne zveri, zoonoze i mere za sprečavanje pojave, širenja i suzbijanje bolesti divljači);
zdravstvena zaštita divljači (mere zdravstvene zaštite divljači, mere za sprečavanje štete na divljači i štete od divljači, neškodljivo uklanjanje leševa divljih životinja i pasa i mačaka lutalica);
utvrđivanje broja, strukture (starosna i trofejna) i stanja divljači u lovištu (praćenje, osmatranje i brojanje divljači),
postupak sa ulovljenom divljači i promet divljači (obeležavanje ulovljene divljači, odstranjivanje utrobe-iznutrica, priprema za prenos-transport, hlađenje ulovljene divljači i postupak sa trofejom u toku transporta-nošenja na obradu).


– Gazdovanje lovištem, uslovi i načini lova:

lovište (pojam lovišta, podela lovišta, uređivanje lovišta, lovni i lovno-tehnički objekti, poboljšanje prirodnih uslova staništa u lovištu);
planska dokumenta za gazdovanje lovištem (program razvoja lovnog područja, lovna osnova lovišta, godišnji plan gazdovanja lovištem, program naseljavanja divljači);
uslovi i načini lova divljači (načini lova, organizacija izvođenja lova krupne, sitne dlakave i sitne pernate divljači i krupnih zveri, upotreba lovačkih pasa, sokola i ptica grabljivica u lovu),
trofeji divljači (procena trofeja u prirodi i trofejni list);


– Lovačko oružje, municija i lovna balistika:

lovačko oružje i municija i tehnika gađanja (istorijat, podela, vrste i namena lovačkog oružja, municija za lovačko oružje i njene osobine, nišanski uređaji i sprave, tehnika gađanja lovačkim oružjem, lovna balistika, ograničenja upotrebe lovačkog oružja i lovačke municije i lovno streljaštvo);
mere bezbednosti u lovu (propisi o merama bezbednosti u lovu, mere bezbednosti pri dolasku u lov, u toku lova i pri povratku iz lova i sprečavanje pojave i širenja požara);
prva pomoć u lovu (povrede u lovu, postupak sa povređenim licem, prva pomoć povređenom, prenos, prevoz do medicinske ustanove i rizici);


– Lovna kinologija:

lovna kinologija (vrste lovačkih pasa, upotreba lovačkih pasa u lovu, obuka lovačkih pasa i prateća dokumentacija za lovačke pse);
bolesti lovačkih pasa (najčešće bolesti od kojih oboljevaju lovački psi, zoonoze i mere za sprečavanje pojave, širenja i suzbijanje bolesti lovačkih pasa).

Pravne izvore i literaturu za polaganje lovačkog ispita čine:

Zakon o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i podzakonski akti doneti na osnovu njega;
Zakon o oružju i municiji („Službeni glasnik RS”, br. 9/92 , 53/93 – dr.zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 44/98 , 39/03 , 85/05 – dr. zakon, 101/05 – dr.zakon i 27/11 – US);
Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 , 88/10 i 91/10 -ispravka);
Zakon o dobrobiti životinja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
Zakon o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10);
Zakon o šumama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10);
udžbenici i praktikumi obrazovnih ustanova u kojima se proučavaju predmeti iz oblasti lovstva;
Velika ilustrovana enciklopedija lovstva, u dve knjige, štampana 1993. godine u izdanju „Građevinske knjige” Beograd i „Dnevnik” Novi Sad i lovački priručnici;
propisi Kinološkog saveza Srbije.

Lov i još ponešto©2019-2023 Sva prava zadržana. Design & SEO by Lov i još ponešto

Radio Lovac uživo

Search